Zamek w Mirowie i Zamek Bobolice to poza Ogrodzieńcem i Olsztynem dwa najbardziej znane zamki Szlaku Orlich Gniazd. Położone są blisko siebie, dlatego nie można pominąć żadnego z nich.

Zawsze jest tu mnóstwo ludzi, którzy chcą je zobaczyć, przez co znalezienie spokojnego miejsca do startu chwilę nam zajęło. Rozstawiliśmy się jakieś 70 metrów od zamku, w pobliżu jednej ze skał. Przynajmniej to odciągało od nas wzrok części osób, a przy okazji mieliśmy fenomenalny widok na okolicę.

Składa się z:

Zamek w Mirowie – Historia

Za­mek ry­cer­ski. po­ło­żo­ny na Szla­ku Or­lich Gniazd, oto­czo­ny jest ska­ła­mi mi­row­ski­mi, przez co sta­no­wi je­den z cie­kaw­szych zam­ków na Ju­rze Kra­kow­sko­-Czę­sto­chow­skiej. Po­ło­żo­ny na ma­łym wznie­sie­niu, z któ­re­go roz­po­ście­ra się pięk­ny wi­dok na ca­łą oko­li­cę. Pow­stał dzię­ki kró­lo­wi Ka­zi­mie­rzo­wi Wiel­kie­mu w połowie XIV w., ale już wcze­śniej w tym miej­scu praw­do­po­dob­nie by­ły in­ne za­bu­do­wa­nia. Skła­dał się z dwóch dzie­dziń­ców, wie­ży miesz­kal­nej, czę­ści gór­nej oraz bra­my. Pier­wot­nie wła­dał nim bur­gra­bia Sa­sin, a po­tem inne rycerskie rody – Ko­zie­głow­scy i Mysz­kow­scy. W 1442 roku zamek trafił w ręce Piotra z Bnina, który rozpoczął jego rozbudowę, która była kontynuowana przez Myszkowskich – kolejnych właścicieli. Wówczas też zamek podwyższono i wybudowano wieżę mieszkalną. Kolejnym właścicielem był Piotr Koryciński, a po nim – rodzina Męcińskich. W czasie potopu szwedzkiego znaczna część murów została zniszczona. Potem zamek powoli popadał w ruinę i ostatecznie opuszczono go w 1787 roku.

Obecnym właścicielom zależy na tym, aby zamek był dostępny dla zwiedzających, dlatego podjęli wiele działań zabezpieczających ruiny. Planowana jest także rekonstrukcja ścian, aby w środku mogło powstać muzeum.

Dojazd

Jadąc drogą nr 789 do Lelowa, po przejechaniu 5 km skręć w prawo – do Mirowa. Zamek powinien być już widoczny na wzniesieniu. Parking znajduje się blisko samego zamku, obok kilku restauracji.

Parę kilometrów dalej znajduje się Zamek Bobolice.