Zaw­sze chcie­li­śmy to miej­sce zo­ba­czyć. Le­ży na skra­ju Pol­ski i jest czę­sto de­fi­nio­wa­ne przez sło­wa ta­kie jak: „a­ch” i „o­ch”, dla­te­go mu­sie­li­śmy się prze­ko­nać na wła­sne oczy.

Mosty w Stańczykach. A może wiadukty?

Mosty, zwane także Akweduktami Puszczy Rominckiej, położone są niedaleko Suwałk, w okolicy wsi Stańczyki. Wy­so­kie na 36,5 m i dłu­gie na 180 m po­ja­wia­ją się na­gle. Sto­ją wbi­te w kra­wędź la­su, do te­go – na ma­łym wznie­sie­niu, więc optycz­nie zy­sku­ją jesz­cze na efek­cie „wiel­ko­ści”.

Ostat­nio te­ren zmie­nił wła­ści­cie­la i wstęp jest płat­ny. Da­je­my więc kil­ka zło­tych pa­nu w przy­czep­ce i wcho­dzi­my na gó­rę. Stań­czy­ki li­czą so­bie pra­wie sto lat. Pierw­szy most po­wsta­wał w la­tach 1912–1914, a dru­gi – równoległy do tego pierwszego – w 1918 ro­ku. Wyglądają one trochę jak akwedukty rzymskie. W 1917 roku rozpoczęła się budowa trzeciego mostu. Ze wzglę­du na za­wi­ro­wa­nia po­li­tycz­ne i hi­sto­rycz­ne – I woj­nę świa­to­wą i la­ta 20., tyl­ko na jed­nym mo­ście po­ło­żo­no to­ry. Li­nia jed­nak szyb­ko stra­ci­ła zna­cze­nie.

Ca­łość mia­ła być ele­men­tem więk­szej ma­gi­stra­li z Choj­nic przez Czersk, Smę­to­wo, Kwi­dzyn, Pra­bu­ty, Mo­rąg, Or­ne­tę, Lidz­bark War­miń­ski, Bar­to­szy­ce, Kor­sze, Kę­trzyn, Wę­go­rze­wo, Goł­dap, Po­błę­dzie, Kal­wa­rię do Oli­ty (do Wil­na). Po woj­nie jed­nak do­koń­czo­ną ją ja­ko li­nię lo­kal­ną. Nie miało sensu wówczas budowanie trasy na Litwę. Powstała więc jednotorowa trasa lokalna licząca 35 km. Przebiegała przez Botkuny, Dubieniki, Stańczyki, Pobłędzie i Żytkiejmy. W 1927 roku zaczęły kursować pociągi osobowe. Trasa była całkiem popularna, szczególnie w weekendy, gdy jeździli tędy turyści, wędkarze i grzybiarze. Jeździły tędy także pociągi towarowe z drewnem i kamieniami. To­ry zo­sta­ły osta­tecz­nie ro­ze­bra­ne w 1945 ro­ku przez Ar­mię Czer­wo­ną i do dziś nic się nie zmieniło.

Dojazd i cennik

Dziś są własnością prywatną, wokół mostów postawiono delikatne ogrodzenie. Opłata za wstęp wynosi 2 PLN. Z drogi 651, za Linowem skręcamy w prawo.