Prosto do skrzynki

Hej, ko­cha­my po­dró­żo­wać i uwiel­bia­my blo­go­wać, co da­je cza­sem mie­szan­kę ol­brzy­miej ilo­ści tre­ści, któ­rą two­rzy­my z wiel­kim za­pa­łem. Nie za­wsze przej­dzie to przez fil­try Fa­ce­bo­oka, nie za­wsze masz czas, że­by to wszyst­ko zo­ba­czyć – ale raz w ty­go­dniu mo­żesz do­stać wszyst­ko do swo­jej skrzyn­ki + lin­ki do nie­zna­nych wcze­śniej ma­te­ria­łów. Zad­nych re­klam, ak­cji – tyl­ko po­dróż.

Za­mów nasz new­slet­ter i bądź na bie­żą­co z na­szy­mi no­wy­mi ini­cja­ty­wa­mi i po­dró­ża­mi.

 

[wysija_form id=”3″]

Kontekst
A Ty jak dbasz o swoją naturę?
Dlaczego odpaliliśmy podcast podróżniczy?
Dojazd do Kijowa. Autobus, pociąg, samolot czy samochód?
Internet i telefony komórkowe na Ukrainie
Jak dojechać z lotniska Kutaisi?
Dojazd do Budapesztu. Autobus, pociąg, samolot czy samochód?
Kontekst
Coś się kończy, coś się zaczyna