Zamek w Olsztynie nagrywaliśmy dwukrotnie. Jest to jeden z naszych ulubionych zamków w Polsce. Położony na pięknym wzgórzy tuż obok Olsztyna pod Częstochową. Od drogi dzieli go kilkaset metrów, dzięki czemu widać go z daleka i góruje nad całą okolicą. W nocy jest ciekawie podświetlony. Z oddali można też zrozumieć, jak potężnym zamkiem był w czasach swojej świetności. Dziś uwagę przykuwa pozostała wieża, która jest najbardziej charakterystyczną częścią tej budowli. Przy dobrej pogodzie zobaczymy w oddali Częstochowę oraz Klasztor na Jasnej Górze.

Zamek w Olsztynie

Zamek w Olsztynie należy do szlaku Orlich Gniazd i położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pierw­sze in­for­ma­cje o tym śre­dnio­wiecz­nym zam­ku po­cho­dzą z 1306 roku. Nazywał się on wówczas zamkiem w Przemiłowicach. Po­cząt­ko­wo by­ła tu straż­ni­ca, któ­rą roz­bu­do­wał król Ka­zi­mierz Wiel­ki i stwo­rzył je­den z bar­dziej wa­row­nych zam­ków w tym re­jo­nie.

W 1370 roku Olsztyn trafił w ręce księcia opolskiego, Władysława Opolczyka, przekazany przez Ludwika Węgierskiego. 21 lat później Władysław Jagiełło zdobył zamek, zaś Kazimierz Jagiellończyk nadał Olsztynowi prawa miejskie w 1488 r.

W XV wieku zamek odpierał ataki książąt śląskich. Wtedy też został rozbudowany, a potem był przebudowywany z powodu osuwania się skał. Pod koniec XVI wieku przechodził ofensywę wojsk austriackich i ucierpiał w niej. Zamek podupadł w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy starostą był Mikołaj Wolski, który dbał głównie o rezydencję w Krzepicach, a nie o zamek.

Je­go świet­ność definitywnie skoń­czy­ła się wraz z po­to­pem szwedz­kim, kie­dy to zo­stał spa­lo­ny i zruj­no­wa­ny przez Szwe­dów. Do dziś za­cho­wa­ła się spo­ra część ru­in – wie­że, frag­men­ty bu­dyn­ków go­spo­dar­czych, piw­ni­ce, fun­da­men­ty kuź­ni­cy i są one do­stęp­ne dla zwie­dza­ją­cych.

W la­tach 90. od­by­wa­ły się tu po­ka­zy la­se­rów i pi­ro­tech­ni­ki, któ­re zo­sta­ły za­ka­za­ne po za­wa­le­niu się frag­men­tu mu­ru. Z cie­ka­wo­stek – za­mek jest po­dob­no po­łą­czo­ny pod­zie­mia­mi z klasz­to­rem na Ja­snej Gó­rze. Po­za tym miej­sco­wi do­no­szą, że błą­ka się tu duch wo­je­wo­dy Mać­ka Bor­ko­wi­ca, wo­je­wo­dy po­znań­skie­go, któ­ry sprze­ci­wiał się po­li­ty­ce kró­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. My go jed­nak nie spo­tka­li­śmy.

Cennik i godziny otwarcia

Zamek czynny od godziny 9:00 do „godzin wieczornych”.

Bilety:

Dojazd

Zamek znajduje się tuż przy drodze numer 46 pomiędzy Częstochową a Szczekocinami.